Events en Project Profesionals

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van Dimotech, gevestigd te Almelo, kvK nummer 08087011

 

ALGEMEEN

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die tussen Dimotech (hierna te noemen “Dimotech”), en haar wederpartij tot stand komen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van één of meer van de onderstaande bepalingen afwijken.

2. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden binden Dimotech niet, tenzij deze door Dimotech uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Offerte

1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven wat de prestatie van Dimotech is. Dit kan bestaan uit:

- verkoop van materiaal

- verhuur van materiaal

- het verrichten van een projectmatige of tijdelijke elektrotechnische installatie, al dan niet inclusief verhuur van materiaal (hierna: “een installatie opdracht”).

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, vervoers-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging door Dimotech. Hetzelfde geldt voor nadere overeenkomsten in verband met aanvullingen of wijzigingen

 

Artikel 3 Levertijd

Levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd dient de wederpartij Dimotech schriftelijk in gebreke te stellen en haar in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn aan haar verplichting te voldoen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dimotech aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dimotech worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dimotech zijn verstrekt, heeft Dimotech het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. Dimotech is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dimotech is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dimotech kenbaar behoorde te zijn. De wederpartij vrijwaart Dimotech voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding

1. Dimotech is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst Dimotech ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Dimotech bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dimotech op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Dimotech de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting, is Dimotech gerechtigd het werk stil te leggen en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Dimotech op vergoeding van schade, kosten en rente.

5. Dimotech behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

6. Indien aan Dimotech de opdracht is gegeven om de elektriciteitsvoorzieningen voor een evenement te verzorgen, waarbij aan Dimotech wordt gevraagd door de opdrachtgever om rechtstreeks met de verbruiker van de stroom te contracteren voor de individuele aansluiting, te leveren diensten en-/of de verbruikte stroom, is Dimotech gerechtigd om aan deze verbruiker een voorschot te vragen voor de individuele aansluiting, de te leveren diensten en/of de te leveren stroom, alvorens Dimotech een overeenkomst aangaat met de verbruiker en alvorens Dimotech de verbruiker aansluit op de stroomvoorziening.

7. Dimotech is gerechtigd de in lid 6 genoemde verbruiker af te sluiten van de stroomvoorziening in het geval de verbruiker haar (betalings)verplichtingen (uit welke hoofde dan ook) jegens Dimotech of jegens de in lid 6 genoemde organisator van het evenement niet nakomt.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Dimotech, zolang de wederpartij de op de levering betrekking hebbende facturen, alsmede eerdere of latere facturen, nog niet of niet volledig heeft voldaan.

2. Zolang de eigendom van de in lid 1 bedoelde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het haar niet toegestaan deze te verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen. Bij overtreding wordt de verkoopprijs/aanneemsom terstond volledig opeisbaar, onverminderd de rechten van Dimotech uit hoofde van voormeld eigendomsvoorbehoud.

3. De wederpartij is verplicht de eigendommen van Dimotech met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dimotech te bewaren.

4. Indien derden beslag leggen op de eigendommen van Dimotech danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Dimotech zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

5. Zodra de wederpartij in verzuim is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Dimotech gerechtigd zich zonder dat hiertoe enige voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, de eigendommen van Dimotech terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten die Dimotech toekomen. De wederpartij wordt in ieder geval geacht in betalingsmoeilijkheden te verkeren zodra door haar een verzoek tot surséance van betaling is gedaan, haar faillissement is aangevraagd of ten laste van haar beslag is gelegd.

Artikel 7 Verzekering

De wederpartij verplicht zich vanaf het moment van terbeschikkingstelling, de eigendommen van Dimotech te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 8 Betaling en zekerheid

1. Betaling van de overeengekomen prijs dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Dimotech aangegeven wijze.

2. Dimotech is bevoegd het bedrag van een factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven vervaldag.

3. Indien de wederpartij met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Dimotech verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.

4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling (ten laste) van de wederpartij zijn de vorderingen van Dimotech op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding mocht geven, is hij op eerste verzoek van Dimotech gehouden om zekerheid te stellen voor het door hem ingevolge de overeenkomst verschuldigde binnen een daartoe door Dimotech te stellen termijn. Het vorenstaande geldt ook indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van Dimotech

1. Dimotech is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken in haar prestatie.

2. De aansprakelijkheid van Dimotech is altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van Dimotech beperkt tot de waarde van de geleverde prestatie en maximaal tot het factuurbedrag, exclusief werkelijke verbruikskosten zoals brandstof en stroomverbruik en exclusief BTW.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dimotech aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Dimotech toegerekend kan worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Dimotech is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Ingeval van overmacht is de aansprakelijkheid van Dimotech uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leidinggevende ondergeschikten van Dimotech.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dimotech geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dimotech niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Onder overmacht van Dimotech wordt mede verstaan storingen in het bedrijf van Dimotech of haar toeleveranciers (waaronder tevens begrepen: op het uit te voeren werk) ten gevolge van stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen te land of te water, machinebreuk, molest, oorlog, mobilisatie en elke maatregel van overheidswege met een soortgelijke uitwerking, alsmede andere omstandigheden die de normale bedrijfsgang verstoren.

2. Tijdens overmacht worden de leveringen - en andere verplichtingen van Dimotech opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dimotech niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Dimotech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dimotech haar verplichtingen had moeten nakomen.

4. Indien Dimotech bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

VERKOOP VAN MATERIAAL

Artikel 11 Verkoop en Garantie

1. Dimotech garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld voor levering aan professionele partijen en vrij zijn van gebreken die dit gebruik verhinderen.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.

3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Dimotech de zaak (binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel -indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij), naar keuze van Dimotech vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan Dimotech te retourneren en de eigendom aan Dimotech te verschaffen.

4. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dimotech, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

5. Indien de door Dimotech verkochte zaak, een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 12 Levering

1. Levering geschiedt af magazijn van Dimotech.

2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN

van Dimotech, gevestigd te Almelo, kvK nummer 08087011

3. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Dimotech deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dimotech gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.

5. Indien de zaken worden bezorgd is Dimotech gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6. Indien Dimotech gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan Dimotech ter beschikking heeft gesteld.

7. Dimotech is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Dimotech is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Monsters en modellen

Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

VERHUUR VAN MATERIAAL

Artikel 14 Verhuur en garantie

1. Dimotech garandeert dat de verhuurde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken die dit normale gebruik verhinderen.

2. Indien de verhuurde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Dimotech de zaak binnen redelijke termijn na ontdekking van het gebrek vervangen of zorgdragen voor herstel.

3. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dimotech, de wederpartij wijzigingen heeft aangebracht dan wel tracht aan te brengen aan de zaak of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 15 Annulering en teruggave verhuurde zaken bij einde huur

1. In het geval de wederpartij de verhuurovereenkomst vóór aanvang van het gebruik van het gehuurde wenst te annuleren, is zij annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van 50% van de overeengekomen huurprijs. Indien annulering plaatsvindt binnen 24 uur vóór de overeengekomen aanvang van de huur, is de volledige huurprijs verschuldigd over de overeengekomen periode.

2. Bij het einde van de huur is de wederpartij gehouden het aldus gehuurde in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

3. Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 2. genoemde verplichting, heeft Dimotech het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.

OVEREENKOMST TOT HET UITVOEREN VAN EEN INSTALLATIE OPDRACHT

Artikel 16 Offerte tot installatie

In het geval Dimotech offreert om een installatie opdracht uit te voeren wordt tevens omschreven:

a. de plaats van het werk;

b. een omschrijving van het werk;

c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal  worden uitgevoerd;

d. het tijdstip van aanvang van het werk;

e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

f. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

g. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;

h. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

Artikel 17 Intellectueel eigendom / auteursrecht

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Dimotech of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Dimotech. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen installatie opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Dimotech gedaan verzoek Franco aan haar te worden teruggezonden.

Artikel 18 Kosten offerte

Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Dimotech gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 19 Overeenkomst en prijsverhogingen

1. de in de offerte omschreven werkzaamheden geldt als basis van de overeenkomst. Alle werkzaamheden die daar niet in zijn genoemd maar wel noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de installatie opdracht, is meerwerk.

2. de bepalingen omtrent huur van materiaal is mede van toepassing indien materiaal van Dimotech wordt gebruikt door de wederpartij.

3. Dimotech is bevoegd de in de overeenkomst vastgelegde werkzaamheden en/of materialen eenzijdig te wijzigen, tenzij het een wezenlijke wijziging van de toegezegde prestatie betreft.

4. De in de overeenkomst bedongen prijzen worden niet verhoogd gedurende drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Nadien optredende verhogingen van materiaalprijzen, lonen en sociale lasten, belastingen, invoerrechten en heffingen of andere lasten van overheidswege op te leveren zaken en diensten, transportkosten, zullen te allen tijde door Dimotech kunnen worden berekend, zelfs al worden deze prijsverhogingen veroorzaakt door omstandigheden die op de datum van het aangaan van overeenkomst voorzienbaar waren.

Artikel 20 Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat Dimotech tijdig kan beschikken:

- over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen zoals werktekeningen, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen zo nodig in overleg met Dimotech;

- over de locatie waar het werk moet worden uitgevoerd;

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en /of afvoer van materialen en het leveren van brandstof;

- over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en perslucht.

2. De benodigde brandstof, elektriciteit, water en afvoer zijn voor rekening van de wederpartij.

3. De wederpartij zal zorgdragen voor beveiliging van het werk tegen molest.

4. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en /of leveringen, die niet tot het werk van Dimotech behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 21 Aansprakelijkheid van de wederpartij

1. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven (wijzigingen in) omstandigheden en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door weersomstandigheden wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders of aanwijzingen. Voorts draagt de wederpartij de verantwoordelijkheid voor op verzoek van wederpartij aangebrachte wijzigingen in de werkwijzen / constructie of opzet van het werk / feitelijke uitvoering van het werk.

Wederpartij staat er voor in dat de gewenste (wijziging in) constructies, werkwijzen, (werk) tekeningen, feitelijke uitvoering voldoet aan de wettelijke voorschriften.

2. Indien materialen die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

5. Indien door molest op het uit te voeren werk, de uitvoering van het werk wordt vertraagd, is wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade, waaronder begrepen gevolg- en vertragingsschade.

Artikel 22 Verplichtingen van Dimotech

1. Dimotech is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Dimotech dient het werk zodanig uit te voeren dat daardoor schade aan persoon, goed en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Dimotech is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven redelijke orders en aanwijzingen op te volgen.

2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn haalbaar is.

3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Dimotech zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

4. Dimotech vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van Dimotech of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 23 Opleveringstermijn

1. Onverminderd het bepaalde in het algemene hoofdstuk van deze algemene voorwaarden, heeft Dimotech recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, door meerwerkopdracht of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Dimotech kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

2. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Dimotech voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

Artikel 24 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van de installatie opdracht geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Dimotech ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend.

Schade die Dimotech ten gevolge van de schorsing lijdt, dient haar te worden vergoed. Schorsing ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Dimotech.

3. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Dimotech heeft in dat geval recht op de overeengekomen prijs, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met eventueel door de beëindiging bespaarde kosten.

Dimotech zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 25 Meerwerk

1. Verrekening van meerwerk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. ingeval van langere duur van gebruik van eigendommen van Dimotech dan overeengekomen;

d. ingeval van extra werk in verband met de aansluiting of afsluiting van (extra) voorzieningen;

e. ingeval van het verrichten van extra werkzaamheden en gebruik van extra materialen waar redelijkerwijs geen rekening mee kon worden gehouden door Dimotech op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

2. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen bij voorkeur schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Dimotech op verrekening van meerwerk onverlet.

3. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de prijs zijn begrepen en die bestemd zijn voor het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

4. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Dimotech gebruikelijk berekende prijzen, te verhogen met een opslag voor administratiekosten en risico.

Artikel 26 Eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na afronding van de installatie opdracht dient Dimotech de eindafrekening in.

2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer  opgenomen:

- de prijs ingevolge de overeenkomst;

- een specificatie van het meerwerk;

- een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden;

3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoeld overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen.

De berekening van de door de wederpartij aan Dimotech te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

Artikel 27 Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dimotech. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dimotech in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Dimotech de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dimotech slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde hieromtrent in deze algemene voorwaarden.

SLOTBEPALING

Artikel 28 Toepasselijk recht

Op alle door Dimotech gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.